Koronavirus u perspektivi potencijalnog determinantnog faktora u odlaganju predstojećih parlamentarnih izbora

Obzirom na to da nas je “KORONA VIRUS” iznenadio njegovim nepredvidivim progresom u prethodnom periodu, ne možemo a da se ne zapitamo kakve će implikacije ostaviti i na sveobuhvatni život stanovnika Republike Srbije. Proglašavanjem pandemije (od strane Svetske zdravstvene organizacije) i preduzimanjem prvih mera prevencije i u našoj državi, odlučili smo da se posebno pozabavimo ovom značajnom temom.
Pitanja na koja nastojimo da odgovorimo u ovoj analizi biće:
o Na koji način je moguće izvršiti klasifikaciju “KORONA VIRUSA” u okviru Ustavnih i zakonskih odredbi, kao i strateških dokumenata Republike Srbije;
o Koje su institucionalne nadležnosti Republike Srbije u slučaju vanrednog stanja;
o Koje su nadležnosti Narodne Skupštine Republike Srbije u pomenutom slučaju;
o Potencijal “KORONA VIRUSA” na pomeranje izbornog dana (samim tim i celokupnog izbornog procesa)
Ustavni okvir
Imajući u vidu to da je u skladu sa Ustavom, Republika Srbija, u obavezi da “uređuje i obezbeđuje odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana i mere za slučaj vanrednog stanja” (član 97., stav 4.) – podrazumeva se da će se ukoliko dođe do proglašenja “Korona virusa” za vanredno stanje doći i do aktiviranja dodatnih mera koje se porazumevaju ovim članom.
Ustav Republike Srbije takođe ukazuje na to da je upravo Narodna skupština ta, koja je nadležna da “odlučuje o ratu i miru i proglašava ratno i vanredno stanje” (član 99., stav 5).
“Vanredno stanje” je, u Ustavu Republike Srbije, posebno je definisano članom 200. “Kada javna opasnost ugrožava opstanak države ili građana, Narodna skupština proglašava vanredno stanje. Odluka o vanrednom stanju važi najduže 90 dana. Po isteku ovog roka, Narodna skupština odluku o vanrednom stanju može produžiti za još 90 dana, većinom od ukupnog broja narodnih poslanika.
Za vreme vanrednog stanja, Narodna skupština se sastaje bez posebnog poziva i ne može biti raspuštena. Proglašavajući vanredno stanje Narodna skupština može propisati mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava. Kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donose zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade, pod istim uslovima kao i Narodna skupština. Kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava može propisati Vlada, uredbom, uz supotpis predsednika Republike.
Mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava koje propišu Narodna skupština ili Vlada važe najduže 90 dana, a po isteku ovog roka mogu se obnoviti pod istim uslovima.
Kad odluku o vanrednom stanju nije donela Narodna skupština, Narodna skupština je potvrđuje u roku od 48 sati od njenog donošenja, odnosno čim bude u mogućnosti da se sastane. Ako Narodna skupština ne potvrdi ovu odluku, odluka prestaje da važi završetkom prve sednice Narodne skupštine održane po proglašenju vanrednog stanja.
Kad mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava nije propisala Narodna skupština, Vlada je dužna da uredbu o merama odstupanja od ljudskih i manjinskih prava podnese na potvrdu Narodnoj skupštini u roku od 48 sati od njenog donošenja, odnosno čim Narodna skupština bude u mogućnosti da se sastane. U suprotnom, mere odstupanja prestaju da važe 24 sata od početka prve sednice Narodne skupštine održane po proglašenju vanrednog stanja”.
Strateški okvir
Takođe epidemije i pandemije zaraznih bolesti je, među IRP (izazove, rizike i pretnje) uvrstila i nova “Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije” (iz 2019. godine). Ona ih bliže određuje kao one koje “mogu ugroziti stanovništvo Republike Srbije i nositi rizik za nastanak težih ekonomskih i društvenih posledica. Epidemije zaraznih bolesti, pored neuobičajenosti po broju, vremenu, mestu i zahvaćenoj populaciji mogu uzrokovati i povećanje broja obolelih sa komplikacijama, pojavu teških kliničkih oblika zaraznih bolesti i smrti.”
Među državama koje su proglasile vanredno stanje zbog “Korona virusa” su Kina, susedna Mađarska, Italija…
SLUČAJ SEVERNE MAKEDONIJE
Prevremeni parlamentarni izbori u Severnoj Makedoniji zakazani su za 12. april 2020. godine. Da li će “Korona virus” dovesti do odlaganja ovih izbora ostaje nam da vidimo.
Preuzete mere radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19 od strane Republike Srbije do sada su:
o zabrana javnog okupljanja u zatvorenim prostorijama. (Pod javnim okupljanjem smatra se okupljanje u jednoj zatvorenoj prostoriji sa više od 100 ljudi);
o privremena zabrana ulaska u Srbiju za strane državljane koji su boravili u Narodnoj Republici Kini, Republici Koreji i Švajcarskoj (to se odnosi isključivo na osobe koje su boravile u provinciji Hubej Narodne Republike Kine, gradu Degu i provinciji Severni Gjongsang Republike Koreje i kantonu Tićino u Švajcarskoj);
o zabrana privremenog ulaska u Srbiju za strane državljane koji su boravili u Italiji i Islamskoj Republici Iran;
o preusmeravanje međunarodnog putnog saobraćaja na glavne granične prelaze;
o kada je reč o uslužnim objektima koji se nalaze na tranzitnoj ruti kroz Srbiju i auto-putevima, doneta je odluka da njihovi zaposleni moraju da budu obezbeđeni zaštitnim sredstvima zbog dolaženja u dodir sa tranzitnim putnicima.
Autorka: Sara Radojević

Leave a Reply